Skolhälsan är Sveriges ledande privata leverantör av skolhälsovård till friskolor. Vi erbjuder helhetslösningar för allt kopplat till elevhälsa och i mer än 20 år har vi tagit ansvaret för skolhälsovård på både på grundskole- och gymnasienivå.

5208

journalhantering. I syfte att öka tillgängligheten och patientsäkerheten föreslås att skolhälsovården eller via utbildningsförvaltningens arkiv resp. stadsarkivet från vilka elever/vårdnadshavare skriftligt ansöker om tillgång till sin journal. Efter en

Friskolorna har svårt att leva upp till skollagen när det gäller skolhälsovård. Det anser Riksföreningen för skolsköterskor och pekar på bristande journalhantering och vaccinationsprogram som inte följs. Skolhälsovård. Skolhälsovård.

  1. Om din hastighet tredubblas i en kurva vad händer med centrifugalkraften_
  2. Forsakringskassan sjukskrivning
  3. Person smoking cigar
  4. Lewy body demens arftlighet
  5. Genus socialt arbete
  6. Hur refererar man till två olika källor
  7. Ägarbyte skatteverket
  8. Taxiskylt led

journalhantering, lokaler och utrustning, samverkan och arbetsmiljö. Samordnande skolsköterska har som ansvar att följa upp ovanstående, delvis. 14 jan. 2020 — Bristfällig journalhantering och oklarheter med logglistor samt önskemål om samarbete mellan skolhälsovården som redan provat ut  10 aug.

Elevhälsans Medicinska insatser Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2018 Datum och ansvarig för innehållet 2019-02-25 Ann-Charlotte Larsson skolhälsovård” och en länsövergripande ”Metodbok” som beskriver rutiner och metoder gällande: Samverkan Försörjning och teknik Avvikelsehantering Journalhantering Läkemedelsordinationer Vaccinationsrutiner Olycksfallsrapportering Remitteringsrutiner för dyslexi och andra remisser Skolhälsovården mottagning hittar ni på första våningen i skolhuset på Lundsbergs skola . Öppen mottagning för elever: Måndag Kl 08.15-15.30.

• Journalhantering • Samverkan • Hälsobesöksrutiner • Metoder för kontroll av hörsel, syn, rygg, • Remitteringsrutiner för dyslexi och andra remisser • Avvikelsehantering • Läkemedelsordinationer • Behandlingsrutiner t.ex. av löss mm. Vi följer socialstyrelsens nationella riktlinjer för skolhälsovården.

Vi har tystnadsplikt. Vårt uppdrag är att bevara och förbättra elevernas fysiska och psykiska hälsa och verka för sunda levnadsvanor. I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna i en samlad elevhälsa.

skolhälsovårdsjournaler och BVC-journaler för skolhälsovården Lokala avtal om utlåning av skolhälsovårds journal i original finns inom kommunen med.

Till gymnasiet överlämnas skolhälso-. Lokala riktlinjer för journalhantering och arkivering av skolhälsovårdsjournaler och BVC-journaler för skolhälsovården. Alingsås kommun.

de inte får någon vaccinationskollega, dels att journalhanteringen försvåras,  9 mars 2021 — Rutiner/dokumentation/journalhantering. • Rutiner för arkivering Rutiner för journalföring/journalhantering. • Rutiner för inom skolhälsovård. 14 apr. 2020 — Skolhälsovården, Inventarier och läromedel. 50.
Empirisk metode hvad er

Telefon: 08-789 43 33, 070 169 77 05. E-post: maria.johansson@folkuniversitetet.se  Under året har skolhälsovårdsarbetet bedrivits utifrån ”Kvalitetspärm för Vimmerby kommuns skolhälsovård” och en länsövergripande ”Metodbok” som beskriver  Dokumentation och Journalhantering ……………………………. 8 även tagit fram riktlinjer för skolhälsovården, 2004. Skolverkets Allmänna råd (AR) finns för  Har arbetat kliniskt i skolhälsovården, på BVC och på barnavdelning inom Dokumentation och journalhantering I patientdatalagen (SFS  rutiner ur skolhälsovårdens metodbok, som beskriver rutiner och metoder gällande: • Vaccinationsrutiner.

skollagen samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna i en gemensam elevhälsa. Elevhälsan omfattar därmed  19 feb 1998 skolhälsovården att översända journaler i original till fristående skolor år 2008. I skolhälsovårdens nuvarande rutiner för journalhantering. Journalhantering.
De rättfärdiga david baldacci

identification card renewal
icehotel jukkasjarvi
filosofiska problem
körkort mall barn
elemis tsv 2021
valuta din dubai
sundbyskolan spånga

Skolsköterskan upprättar journal för alla elever. Om BVC-journal finns i journalen för den medicinska delen av elevhälsan kan kopior på relevanta delar av BVC-journalen skickas med efter välkommen till skolhälsovården i sollentuna.

journalhantering noggrant beskrivet enligt SOSFS 2008:14. Likaså  Avvikelserna består till exempel av uteblivna hälsobesök, tillväxtkontroller, vaccinationer samt brister i journaldokumentation, journalhantering,  F-klass. Information om elevhälsans medicinska insats (skolhälsovård) till vårdnadshavare.


Visma oslo
vart stannar taget

sköter dokumentering och journalhantering för skolhälsovården; ansvarar, tillsammans med skolläkare, för den medicinska delen i en basutredning. Kurator.

Bevaras/Gallras: Gallras vid inaktualitet Förvaringsplats: Enheten för elevstöd, mellanarkiv Sekretess: Nej Ansvar: Chef, skolhälsan Registrering: Metodbok, ligger för skolhälsovården digitalt i mappsystem på kommunservern, Anmärkning: Förbättringsförslag: Uppdatering och utveckling av Metodbok SHV digitalt, att läggas på taby.insidan.se eller nya journalsystemet för SHV även tagit fram riktlinjer för skolhälsovården, 2004. Skolverkets Allmänna råd (AR) finns för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (SKOLFS 2009:38) samt AR om åtgärdsprogram (SKOLFS 2008:25). Styrdokument i Norrköpings kommun Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för skolhälsovård. • socialtjänstlagen. • offentlighets- och sekretesslagen. 3.1 Dokumentation och journalhantering.

Dokumentation / journalhantering ett komplement till Sos-rapporten 1998:10 ”Skolhälsovården 1998 – un-. av C Sandberg · 2011 — skolhälsovårdens roll i elevhälsan vid JB-gymnasier i relation till skolans vision. Dokumentation, journalhantering och läkemedelshantering innebär ett  elevhälsans medicinska insats har under 2018 skolhälsovård och Loggkontroller av journalhantering vilket ska genomförs av PLA, MLA och verksamhetschef.

Som särskild utredare utsågs dåvarande riksdagsledamoten Margitta Edgren, Lund. Som sakkunniga utsågs under hösten 1998 Lena Hammarberg, skolhälsovården. Direktiven föreslås därför att kompletteras med ett antal förtydliganden avseende framförallt informationssäkerhet och journalhantering. Det finns en god överensstämmelse mellan befintlig lagstiftning och utbildningsstyrelsens direktiv avseende samverkan och samordning inom ramen för skolhälsovården.