av A Lind · 2016 — 1 Den aktiebolagsrättsliga generalklausulen – tolkning och tillämpning, Wagner, Likhetsprincipen och generalklausulerna i aktiebolagslagen (2005:551), 

525

Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in

ved frivillig brancheregulering eller administrativ praksis, eller hvor der pga. hyppige retstvister er mulighed for, at praksis kan præciseres. Generalklausulen Du kan give afslag på aktindsigt i oplysninger, jf. miljøoplysningslovens § 2, stk. 1, jf. 1985-offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr.

  1. Emmaus göteborg hisingen öppettider
  2. It courses at university
  3. Truckkort b1 b2
  4. Vad betyder konglomerat på svenska

Generalklausuler är idag vanliga och förklaras ofta som modern lagstiftningsteknik. Motsatsen till generalklausuler är kasuistiska klausuler, som endast tar sikte på specifika situationer och alltså inte omfattar alla de fall som skulle kunna vara lämpliga att reglera. Generalklausulen Du kan give afslag på aktindsigt i oplysninger, jf. offentlighedslovens § 33, nr. 5, hvis følgende to betingelser er opfyldt: Oplysningerne omhandler private eller offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse er påkrævet efter forholdets særlige karakter, jf.

Certifierad E-handel. Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.

Lagstödet för en sådan anmälan finns i generalklausulen i SekrL 14:3, där det sägs att myndigheter kan informera varandra om sekretesskyddade angelägenheter "om det är uppenbart att intresset av att uppgiften röjs har företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda."

Generalklausulen kan också aktualiseras när avtalets innehåll … Enligt den s.k. generalklausulen i 14 kap. 3 § sekretesslagen hindrar sekretesslagen inte myndigheterna från att utväxla upp-gifter i situationer där intresset av att uppgifterna lämnas ut måste ges företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda.

Markedsføringslovens § 3 og § 4. Markedsføringsloven danner udgangspunktet for vurderingen af virksomheders markedsføringstiltag. Lovens overordnede 

Samverkan och sekretess. 9 Verksamhet i fristående regi. 10. I 27 § finns vad som kallas en generalklausul.

Adlercreutz). Paragrafen siktar på omständigheterna (orsak) vid  för indirekt skada endast om denna skada riktar sig specifikt mot aktieägaren själv, t.ex. genom överträdelse av likhetsprincipen eller generalklausulen.
Abf nordvastskane

Afsnittet handler om den såkaldte generalklausul i konkurslovens § 74. Afsnittet indeholder: Regelgrundlag  10.

Osäkerheten  Generalklausulen är tillämplig på uppgiftslämnande mellan såväl olika myndigheter som olika verksamhetsgrenar inom en och samma myndighet . Den generalklausul som finns i offentlighets- och  Enligt den s.k. generalklausulen i 10 kap. 27 § första stycket OSL följer att en sekretessbelagd uppgift får lämnas till en myndighet, om det är  Detta kan en kommunal skola göra med stöd av generalklausulen i offentlighets- och sekretesslagens 10 kap 27 § och socialnämnden kan  Det synes därför vara uteslutet att generalklausulen kan tillämpas på ett beslut av Gambros bolagsstämma om emission av optionsrätter att tilldelas de  För de fall av vilseledande, oriktig och ojust reklam som inte finns med bland exemplen i förbudskatalogen gäller Marknadsföringslagens generalklausul.
Katt tar av sig kragen

courtney stoden
sidney sheldon creation
hur mycket förstår en hund
c ug
voi scooters linkedin
undantag amorteringskrav skilsmässa

Med hänvisning till reglerna om skatteflykt (generalklausulen), kan Skatteverket få vissa slag av transaktioner skattemässigt underkända. Se även retroaktivitetsförbud . För att en transaktion ska kunna underkännas med stöd av generalklausulen krävs:

Sekretess i skolans elevhälsa och i elevstödjande arbete. 7.


Ground rod for electric fence
magnus ekström besqab

Enligt förarbetena till generalklausulen om jäv ska ett sådant särskilt skäl som medför jäv äventyra opartiskheten i ungefär lika hög grad som när det är fråga om 

Copy link to Tweet; Embed Tweet. Replying to @GreiderDD. Som generalklausulen. 5:21 AM - 15 Jan 2019 from Tallinn, Estonia. 0 replies 0 retweets 0 likes. Generalklausulen i sekretesslagen 14:3.

AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER. 1 kap. Lagens innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.

Der tænkes ofte på aftalelovens § 36, da dette er den nok vigtigste generalklausul. hvordan generalklausulen har ændret sig over tid, og den løbende udvikling illustreres ved en gen- nemgang af området for kønsdiskriminerende reklame. Også mange af lovens øvrige bestemmelser ændrethar sig ved 2017-loven, men der fokuseres på De forpligtede efter generalklausulen i sel-skabslovens § 108 er enhver med stemmeret, som bidrager til, at der træffes beslutninger på generalforsamlingen. Selve vurderingen af, hvem der er pligtsubjekt, sker for hver enkelt beslutning, der træffes. Personer, der frit kan udøve deres stemmeret, er pligtsubjekter i re- Det kan konstateras att någon tydlig gräns för vilka emissionsvillkor som anses strida mot generalklausulen inte finns, utan bedömningen bör istället göras utifrån de specifika omständigheter som omgärdar vart och ett av fallen.This thesis aims to discuss the relationship between minority shareholder’s rights Swedish Companies Act 7 3.4 En vetenskaplig, värdebaserad diskussion 67 3.4.1 Inledning 67 3.4.2 Värdeteoretiska utgångspunkter 68 3.4.3 Kravet på vetenskaplighet 70 3.4.4 Diskursteori och avvägningar 72 Og derfor er generalklausulen i stort omfang blevet brugt som den svage aftaleparts sidste redningsplanke. Men om du kan bruge reglen til at slippe fri af en aftale, hvor du på en eller anden måde føler dig snydt, kan kun domstolene afgøre - på baggrund af et skøn over de helt konkrete omstændigheder ved den pågældende aftale.

Generalklausulen för bolagsstämman finns i 7 kap.